1/ Các thông tin thu thập thông qua website : maxvalue.com.vn sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu về sử dụng ,thắc mắc về thông tin sản phẩm của Công Ty Maxvalue

Để truy cập tìm hiểu và sử dụng một số dịch vụ tại maxvalue.com.vn quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân ( Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp maxvalue.com.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
 

2/ Phạm vi sử dụng thông tin Cá nhân, thông tin của Quý doanh nghiệp mục đích thiết lập mối quan hệ với Công ty CỒ PHẦN SXTM -XNK MAXVALUE để chúng tôi hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu in bao bì theo yêu cầu của Quý khách hàng. Quý khách hàng phải đảm đảo rằng việc sử dụng nội dung, hình ảnh Logo quảng bá thương hiệu đơn vị của mình để thiết kế và in ấn lên sản phẩm bao bì là không vi phạm pháp luật hiện hành. Mọi vấn đề liên quan đến việc tranh chấp quyền lợi hợp pháp của Quý khách hàng thì Công ty chúng tôi  hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân, Quý doanh nghiệp cung cấp cho Công ty CỒ PHẦN SXTM -XNK MAXVALUE sẽ được chúng tôi lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi trong suốt quá trình thiết lập mối quan hệ cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho đến khi cá nhân, doanh nghiệp có sự yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4/ Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin và quản lý hồ sơ cá nhân, đơn vị doanh nghiệp:

MAX VALUE Jsc.

ADD: 161 Street TL16, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City 03.153.77.465

Website: http://maxvalue.com.vn/

Hot line: 0909.788.287

 5/ Phương Tiện và Công Cụ  để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Quý khách hàng bất cứ thời điểm đều có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website’s links) mà chúng tôi cung cấp.

6/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Khi thông tin cá nhân, thông tin Doanh nghiệp của Quý vị đã gửi cho chúng tôi, đồng nghĩa với việc đã thống nhất tuyệt đối, chấp nhận các điều mà chúng tôi đã nêu ở trên, cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể trong việc thiết lập mối quan hệ cung cầu về sản phẩm tube nhựa .Tuy nhiên Công ty CỒ PHẦN SXTM -XNK MAXVALUE không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý  khách như các trường hợp quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác, hoặc do bất kỳ phương tiện truyền thông kỹ thuật số can thiệp. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin Doanh nghiệp của Quý vị trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng pháp luật, và tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

 

INFORMATION PRIVACY POLICY

1 / The information collected through the website: maxvalue.com.vn will help us:

• Customer support when required for use, questions about product information of the Company maxvalue

Access to learn and use some of the services at maxvalue.com.vn you may be asked to register with us your personal information (email, name, Telephone ...). All information is declared to ensure the accuracy and legitimacy maxvalue.com.vn not take all responsibility related to the law of the declared information.

2 / Scope uses personal information, your information the purpose of establishing business relations with Commercial Production Joint Stock Company -XNK MAXVALUE to our support consultants in packaging design at the request of Customer. Customers must ensure that the use of the island of content, images Logo branding his unit to design and printing to packaging products that do not violate existing laws. All matters relating to dispute the legitimate interests of customers, the company we completely responsible before the law.

3 / Time store information: Personal Information, You now give CORPORATION Commercial Production -XNK MAXVALUE will we store in our system during the process of establishing relations between supply services and products until individuals, businesses require the cancellation of the information provided.

4 / The address of the unit to collect information and personal records management, business units:

MAX VALUE Jsc.

ADD: 161 Street TL16, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Tax Code: 03.153.77.465

Website: http://maxvalue.com.vn/

Hot line: 0909.788.287

5 / Media and Tools for users to access and edit your personal data:

Customers any time can access and edit your personal information under the link (website's link) that we provide.

6 / Commitment to privacy of personal information customers

When personal information, information Business You have sent to us, means agreed absolute, accept the things we stated above, committed to the security of personal information of any way you can to establish the relationship of supply and demand on the plastic tube .However CORPORATION Commercial production -XNK MAXVALUE can not make a commitment to make sure that the information you provide we will be secured absolutely safe, and we can not be responsible in case of any unauthorized access to personal information of customers as the case you voluntarily share information with others, or by any media digital interference. We may disclose or provide personal information,

popup

Số lượng:

Tổng tiền: